Skip links

درباره ما

دکتر کوشکی

دکتر فهیمه کوشکی، فارغ التحصيل دکترای عمومی سال 1385 از دانشگاه شهید بهشتی، فارغ التحصيل دکترای تخصصی رشته کودکان از دانشگاه شهید بهشتی سال 1388، هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سمت معاون آموزشی بخش کودکان